Aktualności

DECYZJA PREZESA UOKiK W SPRAWIE POCZTY POLSKIEJ S.A.

W dniu 1 marca 2021 roku w Decyzji Nr DOK-2/2021 Prezes UOKiK, po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym uznał, że praktyki Poczty Polskiej S.A. mogły stanowić nadużywanie pozycji dominującej i zobowiązał Pocztę Polską S.A. do zmiany zachowań rynkowych.

Ww. Decyzja została wydana w związku z zawiadomieniem przygotowanym przez prawników naszej Kancelarii dla jednego z naszych Klientów, bezpośrednio pokrzywdzonego niezgodnymi z prawem działaniami Poczty Polskiej S.A. Doradztwo kancelarii polegało m. in. na przeanalizowaniu sytuacji prawnej Klienta, zaproponowaniu działań prawnych, sporządzeniu treści zawiadomienia do UOKiK oraz bieżącym nadzorowaniu przebiegu postępowania. Wszczęcie postępowania antymonopolowego zawiesiło bieg terminu przedawnienia roszczeń naszego Klienta, a decyzja Prezesa UOKiK otwiera naszemu Klientowi drogę do uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane nadużywaniem pozycji dominującej przez Pocztę Polską S.A.


Sentencja Decyzji wraz z oficjalnym komunikatem Prezesa UOKiK jest dostępna pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17251