Aktualności

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH Z dniem 26 maja 2021 roku wejdzie w życie Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Rozporządzenie to wprowadza szereg obowiązków, które producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów medycznych muszą wypełniać przed, jak również po wprowadzeniu ich na rynek. Od dnia wejścia w życie nowych rozwiązań, producenci będą zobowiązani […]

BRAK ZWOLNIENIA Z ZUS DLA ZAWIESZONYCH FIRM

BRAK ZWOLNIENIA Z ZUS DLA ZAWIESZONYCH FIRM W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje istotne zmiany dla płatników ZUS. Duże kontrowersje wywołuje jeden z zapisów projektu, który doprecyzowuje okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z treści […]

SPÓŁKI KOMANDYTOWE ZAPŁACĄ CIT

SPÓŁKI KOMANDYTOWE ZAPŁACĄ CIT Od dnia 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Omawiane zmiany weszły w życie co do zasady już od 1 stycznia 2021 r., ale spółki komandytowe mogły przesunąć ten termin na dzień 1 maja 2021 r. Dla wielu firm oznacza to znaczący wzrost obciążeń podatkowych, ponieważ dotychczas […]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORCÓW

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORCÓW Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2021 roku uznał, że na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości, posiadanie nieruchomości przez osoby prawne nie przesądza o ich powiązaniu z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a tym samym nie jest to wystarczająca podstawa do stosowania przez […]

FOTOWOLTAIKA – DOFINANSOWANIE DLA FIRM

FOTOWOLTAIKA – DOFINANSOWANIE DLA FIRM Od 31 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w organizowanym, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkursie na dofinansowanie projektów, obejmujących budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MW). W ramach tego konkursu […]

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK – TERMIN PRZEDŁUŻONY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK – TERMIN PRZEDŁUŻONY W związku z trudną i dynamiczną sytuacją związaną z COVID-19, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok dla przedsiębiorców oraz organizacji non-profit o 3 miesiące: https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzenie-terminu-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-za-2020-r data publikacji: 23 marca 2021 r.      

DECYZJA PREZESA UOKiK W SPRAWIE POCZTY POLSKIEJ S.A.

DECYZJA PREZESA UOKiK W SPRAWIE POCZTY POLSKIEJ S.A. W dniu 1 marca 2021 roku w Decyzji Nr DOK-2/2021 Prezes UOKiK, po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym uznał, że praktyki Poczty Polskiej S.A. mogły stanowić nadużywanie pozycji dominującej i zobowiązał Pocztę Polską S.A. do zmiany zachowań rynkowych. Ww. Decyzja została wydana w związku z zawiadomieniem przygotowanym przez prawników […]

OPCJE WALUTOWE – PRECEDENSOWE ROZSTRZYGNIĘCIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. I SA/Wr 1004/15, wydał precedensowy wyrok dotyczący opcji walutowych. Sąd uznał, iż klient Kancelarii, podatnik podatku PIT, któremu wskutek zawartej ugody z Bankiem zredukowano prawie 2,5 mln zł zobowiązania z tytułu rozliczenia opcji walutowych nie uzyskał z tego…

PLAN SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Kancelaria rozpoczęła realizację planu sukcesyjnego przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość przedsiębiorstwa wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. W ramach realizacji Planu dokonana zostanie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności z zachowaniem zwolnień podatkowych i swobody przepływów finansowych…

OPCJE WALUTOWE – KOMENTARZ EKSPERCKI DLA RZECZPOSPOLITEJ

Partner Kancelarii – radca prawny Piotr Wróblewski, zamieszczony w dniu 17 listopada 2015 r. w Rzeczpospolitej artykuł „Można odzyskać podatek od toksycznych opcji”, opatrzył komentarzem eksperckim, wskazując na możliwość dochodzenia zwrotu podatku w oparciu o argumentację przedstawioną w wyroku Wojewódzkiego Sądu…

OPCJE WALUTOWE – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko względem firm, które odniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, dostrzegając rozbieżności w orzecznictwie, wydał interpretację ogólną, która instruuje dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, aby…