Aktualności

Od dnia 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Omawiane zmiany weszły w życie co do zasady już od 1 stycznia 2021 r., ale spółki komandytowe mogły przesunąć ten termin na dzień 1 maja 2021 r.
Dla wielu firm oznacza to znaczący wzrost obciążeń podatkowych, ponieważ dotychczas podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali jedynie wspólnicy. Wpływało to na dużą atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, w której rzeczywisty stopień opodatkowania był znacznie niższy niż w spółce z o.o.
Obecnie spółki komandytowe zapłacą podatek dwukrotnie – 19% CIT od dochodów spółki komandytowej (9% w przypadku małych podatników) oraz co do zasady 19% PIT od dochodów wspólników będących osobami fizycznymi.

Nowe przepisy przewidują co prawda możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów komplementariusza do 50% ich wysokości (nie więcej niż 60.000 zł w roku podatkowym w jednej spółce komandytowej), ale jego uzyskanie będzie niemożliwe dla wielu podmiotów. Aby uzyskać zwolnienie trzeba bowiem spełnić łącznie określone warunki, które wykluczają większość podmiotów działających na rynku. Ustawowe przesłanki dotyczą w szczególności kwestii powiązań między komandytariuszem a spółką kapitałową będącą komplementariuszem, co wyłącza ze zwolnienia większość tzw. spółek “z o.o. komandytowych”, założonych w celu optymalizacji podatkowej.

Objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT oznacza znaczny wzrost opodatkowania dochodu dla wspólników tych spółek (w niektórych przypadkach efektywne opodatkowanie dochodu wypracowane przez spółkę komandytową wzrośnie nawet o ponad 15 pkt proc.). Wprowadzone zmiany istotnie przyczynią się do spadku atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. Sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania może być przekształcenie spółki komandytowej w inny podmiot.

Data publikacji: 27 kwietnia 2021 r.