Aktualności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORCÓW

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2021 roku uznał, że na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości, posiadanie nieruchomości przez osoby prawne nie przesądza o ich powiązaniu z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a tym samym nie jest to wystarczająca podstawa do stosowania przez organy podatkowe wyższych stawek tego podatku. Wcześniej podobną wykładnię tych przepisów przyjął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2021 roku, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z wyrokiem NSA, by stwierdzić powiązanie nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą, organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy stanu faktycznego i sposobu wykorzystania nieruchomości przez danego przedsiębiorcę. Dopiero wynik takiego badania może uzasadniać decyzję tego organu o uznaniu, że dana nieruchomość jest faktycznie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym podlega wyższej stawce podatku od nieruchomości.

Taka wykładnia przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, może stanowić podstawę do obniżenia wysokości podatku od nieruchomości, w przypadku nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności.

Data publikacji: 1 kwietnia 2021 r.