Aktualności

UOKIK WSZCZYNA POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE PRZECIWKO POCZCIE POLSKIEJ S.A.

Dnia 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poinformował na stronie internetowej UOKiK: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14513 o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko Poczcie Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Z satysfakcją informujemy, że postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte na skutek zawiadomienia przygotowanego przez Zespół naszej Kancelarii, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej dla jednego z […]

RODO TROLLING

Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych należy stosować już od dnia 25.05.2018r. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe, będą mieli obowiązek bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia. W celu wypełnienia nałożonych obowiązków konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego audytu, oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, wdrożenia dokumentacji. W związku z nieprzestrzeganiem RODO, obok zagrożeń związanych z wysokimi […]

SKARGA PAULIAŃSKA TAKŻE DLA FISKUSA

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stosowanie w drodze analogii, instytucji skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych nie narusza przepisów Konstytucji. Jest to bardzo kontrowersyjne rozstrzygnięcie, które stwarza pole do licznych nadużyć i znacznie pogarsza poziom pewności obrotu cywilnoprawnego. Najbardziej zagrożeni będą nie dłużnicy podatkowi lecz osoby, które nabędą od […]

TRWAJĄ PRACE NAD PROJEKTEM NOWEJ USTAWY ANTYKORUPCYJNEJ

W Stałym Komitecie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, zwanej także ustawą antykorupcyjną. Ustawa antykorupcyjna nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z tworzeniem i stosowaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przestępstw o charakterze korupcyjnym. Wprowadza także instytucję „sygnalistów”, którzy w zamian za poinformowanie organów ścigania o przypadkach […]

KONTROLE ZUS W POGOTOWIACH RATUNKOWYCH

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole ZUS w prywatnych pogotowiach ratunkowych. Kontrolerzy ZUS kwestionują przede wszystkim możliwość świadczenia stałych usług na rzecz pogotowia przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w ramach wykonywania tej działalności. Ze stanowiskiem zaprezentowanym przez ZUS nie sposób się zgodzić. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się wyraźnie, że działalność gospodarcza nie traci […]

UMOWA O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCY ZE ŚRODKÓW UE

Nasza Kancelaria doradza w sprawach dotyczących umów o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz pomaga uniknąć licznych zagrożeń, które czekają na starających się o dotację przedsiębiorców. Podpisanie umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich nie jest jeszcze równoznaczne z uzyskaniem wsparcia. Podstawowa trudność polega tutaj na wysokim sformalizowaniu każdego etapu realizacji dofinansowanego projektu. Przekonuje się o tym […]

OPCJE WALUTOWE – PRECEDENSOWE ROZSTRZYGNIĘCIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. I SA/Wr 1004/15, wydał precedensowy wyrok dotyczący opcji walutowych. Sąd uznał, iż klient Kancelarii, podatnik podatku PIT, któremu wskutek zawartej ugody z Bankiem zredukowano prawie 2,5 mln zł zobowiązania z tytułu rozliczenia opcji walutowych nie uzyskał z tego…

PLAN SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Kancelaria rozpoczęła realizację planu sukcesyjnego przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość przedsiębiorstwa wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. W ramach realizacji Planu dokonana zostanie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności z zachowaniem zwolnień podatkowych i swobody przepływów finansowych…

OPCJE WALUTOWE – KOMENTARZ EKSPERCKI DLA RZECZPOSPOLITEJ

Partner Kancelarii – radca prawny Piotr Wróblewski, zamieszczony w dniu 17 listopada 2015 r. w Rzeczpospolitej artykuł „Można odzyskać podatek od toksycznych opcji”, opatrzył komentarzem eksperckim, wskazując na możliwość dochodzenia zwrotu podatku w oparciu o argumentację przedstawioną w wyroku Wojewódzkiego Sądu…

OPCJE WALUTOWE – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko względem firm, które odniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, dostrzegając rozbieżności w orzecznictwie, wydał interpretację ogólną, która instruuje dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, aby…